چوب معلم!!

چوب معلم!!

چند روزیست خبر کودک آزاری دیگری در یکی از شهرهای استان های جنوبی کشور، افکار عمومی را در بهت و حیرت فرو برده است. این داستان آن چنان تلخ و عکس منتشر شده آنقدر تکان دهنده است که انسان در حیرت فرو می رود چگونه ممکن است آموزگاری، ولو به حق و به هر نیت، مدادی را در سر کودکی 9 ساله فرو کند؟!!

ادامه …